ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό να αναδείξει την δυνατότητα του φοιτητή να δημιουργήσει και αναπτύξει πρόγραμμα μελέτης και έρευνας , να αναλύει και να παρουσιάζει νέα αποτελέσματα με στοιχεία πρωτοτυπίας και κριτικής σκέψης και λύσης. Κατά τη διάρκεια της Διπλωματικής του εργασίας ο φοιτητής ενθαρρύνεται να διανύσει περίοδο 3 μηνών κατά μέγιστο σε άλλο Ερευνητικό Εργαστήριο ΑΕΙ ή Ερευνητικού κέντρου στην Ελλάδα ή άλλη χώρα της ΕΕ.