Οι φοιτητές επιλέγουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα:

Αριθμητική μοντελοποίηση περιβαλλοντικών προβλημάτων και κατασκευών

Προγραμματισμός σε MATLAB (Αρχές, κανόνες και λειτουργία της MATLAB, μεταβλητές, Γραφικές απεικονίσεις, Λύση εξισώσεων και προσαρμογή καμπυλών κλπ). Αριθμητική Μοντελοποίηση στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες:. Επισκόπηση των υπολογιστικών επιστημών: Εξοπλισμός. Γλώσσες προγραμματισμού. Αρχές Προγραμματισμού. Επισκόπηση αριθμητικών μεθόδων. Αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων και επίλυση αντιπροσωπευτικών προβλημάτων (Matlab). Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων. Διακριτοποίηση – δημιουργία πλέγματος χώρων επίλυσης (Matlab–Η μέθοδος Coons). Οι ιδιότητες των υλικών, Οριακές συνθήκες και επιβολή φορτίων, χρονικά μεταβαλλόμενες συναρτήσεις. Μοντελοποίηση (Προ-επεξεργασία), Επεξεργασία και Μετά-επεξεργασία (διερεύνηση αποτελεσμάτων και παρουσίαση). Σύνθεση καθολικού μητρώου δυσκαμψίας. Ολοκληρωμένος προγραμματισμός μονοδιάστατων μηχανολογικών προβλημάτων (Matlab: Ελατήρια/ράβδοι/δοκοί). Επιφανειακά & στερεά πεπερασμένα στοιχεία και εξισώσεις. Εισαγωγή στο ANSYS. Εφαρμογή ανάλυσης σεισμού σε τρισδιάστατα προβλήματα (Matlab, ANSeismic, ANSYS).

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Παράκτια Συστήματα

Θεωρία : Αρχές διαχείρισης παράκτιων συστημάτων. Ταξινόμηση παράκτιων συστημάτων. Παράκτια ιζήματα και είδη ακτών: αμμώδεις ακτές, λασπώδεις ακτές, βιογενείς ακτές, χαλικώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές. Μορφοδυναμική ανάλυση των ακτών. Διαχείριση ακτογραμμών. Αρχές παράκτιας μηχανικής. Κλιματική αλλαγή και αύξηση του επιπέδου της θάλασσας. Παράκτιοι κίνδυνοι. Τρωτότητα και διάβρωση ακτών. Διαχείριση παράκτιων υδροφορέων και ποιότητα παράκτιων υδάτων. Διαχείριση της Παράκτιας/νησιωτικής ζώνης. Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων- Ανθρωπογενής επιβάρυνση παράκτιας ζώνης. Διαχείριση παράκτιων οικοσυστημάτων-προστατευόμενες περιοχές. Υφαλμύρωση παράκτιων υδροφορέων. Συστήματα παρακολούθησης παράκτιων συστημάτων. Υποθαλάσσιοι αγωγοί φυσικού αερίου και πετρελαίου και δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Νομοθεσία. Εργαστήρια/Ασκήσεις Πράξης : 1. Δειγματοληψία νερού και άμμου για εργαστηριακές αναλύσεις, 2. Μικροβιολογικός έλεγχος του θαλάσσιου νερού και παράκτιας άμμου, 3. Προσδιορισμός DO, BOD, COD, 4. Συγκέντρωση βαρέων μετάλλων σε ίζημα, 5. Ρύπανση από πετρελαιοειδή, 6. Ευαισθησία ακτογραμμής σε πετρελαιοειδή, 7. Πετρελαϊκή ρύπανση παράκτιου περιβάλλοντος και σχέδιο αντιμετώπισης, 8. Διάβρωση ακτής, 9. Έλεγχος επιπέδου Υφαλμύρωσης υπόγειου παράκτιου υδροφορέα (Προσδιορισμός EC, Cl , Na+ , K + , Ca+ , SO4 = )

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ε. ΚΟΚΚΙΝΟΥ, Γ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

Περιβαλλοντική Γεωπληροφορική

Το μάθημα παρέχει εκπαίδευση με τις νεότερες τεχνικές τηλεπισκόπησης και ΓΣΠ. Mε εφαρμογές στους Γεωπεριβαλλοντικούς πόρους και τις Φυσικές Καταστροφές. Καλύπτονται πεδία (με τη χρήση των ERDAS Imagine και ESRI ArcGIS) της θεωρίας των ΓΣΠ/Τηλεπισκόπησης, γεωαναφορά εικόνας και μωσαϊκού, βελτίωση εικόνας και διεργασίες κατάταξης, διαδικασίες βελτίωσης ακρίβειας, εισαγωγή πολυγώνων ΓΣΠ, δημιουργία βάσεων δεδομένων και συνδέσμων πολυμέσων, εισαγωγή πινάκων, δημιουργία χαρτών και καταλόγων. Το μάθημα εστιάζεται σε εφαρμογή των τεχνικών σε πραγματικά δεδομένα, με τη χρήση της υποδομής EUMETSAT σε πραγματικό χρόνο.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Μ. ΚΟΥΛΗ

 

Ειδικά Θέματα στους Γεωπεριβαλλοντικούς πόρους και Κινδύνους

Το Σεμιναριακό μάθημα Ειδικά θέματα στους Γεωπεριβαλλοντικούς πόρους και Κινδύνους θα ανταποκρίνεται στη διδασκαλία των πλέον πρόσφατων αποτελεσμάτων στο γνωστικό πεδίο. Η διδακτική του ύλη θα αναπροσαρμόζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να διατηρεί διαχρονική επιστημονική επικαιρότητα.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Φ. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ, ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2017-2018: Γ. ΦΟΥΣΚΙΤΑΚΗΣ