1. ….σχετικά με το πρόγραμμα

Γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή επιστημονικής γνώσης υψηλού επιπέδου και η εφαρμογή της στην περιοχή των γεω-περιβαλλοντικών επιστημών, όπου συνδυάζονται η γεωλογία, η γεωφυσική, η γεωχημεία, η περιβαλλοντική χημεία και φυσική, η γεωτεχνολογία και η περιβαλλοντική μηχανική. Η ταυτοποίηση, η διαθεσιμότητα, η διαχείριση και προστασία των γεω-πόρων αποτελεί πρωταρχικό στόχο για την βιώσιμη ανάπτυξη και ένα θέμα κυρίαρχου ενδιαφέροντος για τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και την προστασία.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση και δημιουργία αποφοίτων υψηλού επιπέδου στον τομέα μελέτης των γεωπεριβαλλοντικών φυσικών πόρων και των φυσικών καταστροφών με υψηλού επιπέδου διεπιστημονικό υπόβαθρο και ειδίκευση στις γεωπεριβαλλοντικές επιστήμες, εφοδιάζοντας τους φοιτητές με την απαραίτητη γνώση και εμπειρία και δίνοντας τους τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν ακαδημαϊκά και επαγγελματικά στη διεθνή αγορά εργασίας.

2. ….τα κριτήρια εισαγωγής των μεταπτυχιακών φοιτητών

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων η Σ.Ε. ακολουθεί τις διεθνείς πρακτικές δίνοντας ιδιαίτερη, στην ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών. Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι: α) η ολοκλήρωση των σπουδών στην προβλεπόμενη χρονική διάρκεια, β) οι βαθμοί σε βασικά συναφή μαθήματα, γ) η συνάφεια των μαθημάτων επιλογής που πιθανά παρακολούθησε ο υποψήφιος µε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο οποίο κάνει αίτηση καθώς και η επίδοσή του σε αυτά, δ) ο βαθμός πτυχίου, ε) η επίδοση στη διπλωματική εργασία (αν υπάρχει), στ) τα ακαδημαϊκά κίνητρα του υποψηφίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές όπως ο ίδιος τα περιγράφει στην αίτησή του, και ζ) η γνώμη παλαιών καθηγητών του υποψηφίου, δια μέσου των γραπτών συστατικών επιστολών του, καθώς και πώς θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες που θα του προσφέρει το  ΜΠΣ. Η Επιτροπή Επιλογής διενεργεί προσωπική, διαδικτυακή  ή τηλεφωνική συνέντευξη με τους υποψηφίους.

Απαραίτητη θεωρείται η γνώση της Αγγλικής γλώσσας η οποία τεκμηριώνεται όπως  περιγράφεται στο παράρτημα Α.

Η εκτίμηση της Επιτροπής για κάθε υποψήφιο είναι συνολική και οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί προτείνονται από το Διευθυντή της Σ.Ε. στην Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ώστε να ενταχθούν επίσημα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του Τμήματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος σε χρονικό διάστημα που ορίζει η προκήρυξη  τα εξής δικαιολογητικά:
1.Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο που χορηγείται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Παράρτημα Β)
2.Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία νομίμως επικυρωμένα. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
3.Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα που περιέχει κατάλογο με τα συναφή κατά τον υποψήφιο προπτυχιακά μαθήματα τα οποία έχει παρακολουθήσει επιτυχώς.
4.Κείμενο Ερευνητικών Προθέσεων, έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το Δ.ΠΜΣ «Geoenvironmental Resources & Risks» του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος. Στο τέλος του εν λόγω κειμένου θα περιγράφουν τις επιδιώξεις τους μετά την ολοκλήρωση του ΠΜΣ. (Παράρτημα Γ)
5.Δύο (2) συστατικές επιστολές
6.Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικής), όπως περιγράφονται στο παράρτημα Α.
7.Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν)
8.Διπλωματική εργασία (εφόσον υπάρχει)

Δικαίωμα αίτησης υποψηφιότητας έχουν επιπρόσθετα οι φοιτητές που διενεργούν την πρακτική τους άσκηση ή βρίσκονται στο πέρας των σπουδών τους με τις εξής προϋποθέσεις:
Α.    Να έχουν εκπληρώσει όλες τις άλλες υποχρεώσεις λήψης πτυχίου και η περάτωση της πρακτικής τους άσκησης να είναι η αποκλειστική και μοναδική εκκρεμότητα που θα  έχει ολοκληρωθεί εντός χρονικού περιθωρίου που θα του ορίσει η Γ.Σ.Ε.Σ.,  ή να
Β.    Εκκρεμεί η έκδοση βαθμολογιών
Οι υποψήφιοι που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία προσκομίζουν μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά (1-8) και σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος που ανήκουν, η οποία να πιστοποιεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις Α και Β. Η εγγραφή μεταπτυχιακού φοιτητή οριστικοποιείται με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών.
H Γραμματεία του Π.Μ.Σ. παρέχει πληροφορίες σχετικές με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την Αγγλική γλώσσα. H επάρκεια της πιστοποιείται κατόπιν αποφάσεως της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας  αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων με ευθύνη της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων, η τελική έγκριση του οποίου γίνεται από τη Γ.Σ.E.Σ.
H εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται σε χρονικό διάστημα που ορίζει ο Διευθυντής του ΠΜΣ. Κατά την  εγγραφή τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταθέτουν επιπλέον των δικαιολογητικών που υπέβαλαν με την αίτησή τους και τα εξής:

  • δήλωση ατομικών στοιχείων
  • πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους,Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης είναι δυνατή η εγγραφή μεταπτυχιακού φοιτητή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, με απόφαση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου.

3. ….η διάρκεια των σπουδών

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

4. …. τα δίδακτρα που απαιτούνται

Δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων από τους φοιτητές του Π.Μ.Σ.

5. ….η δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως.

ΔΕΝ δίνουμε την δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως γιατί δεν το επιτρέπει η φύση του επιστημονικού αντικειμένου. Ο τόπος διεξαγωγής του ΠΜΣ είναι εδώ στα Χανιά, στους χώρους της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης στα Χανιά. Κατά την διάρκεια των σπουδών του ο φοιτητής ενθαρρύνετε να συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας με τα συνεργαζόμενα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα με τη βοήθεια του ERASMUS+.