Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης και τεχνολογίας του γεωπεριβάλλοντος και των φυσικών καταστροφών, όπως ενδεικτικά τα Τμήματα φυσικών πόρων και περιβάλλοντος, επιστήμης και τεχνολογίας περιβάλλοντος, γεωεπιστημών, ορυκτών πόρων, χημείας, φυσικής, επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, πολιτικών και τοπογράφων μηχανικών, μηχανικών γεωπληροφορικής, θετικών και τεχνολογικών επιστημών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν  στη Γραμματεία του Προγράμματος, ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Ρωμανού 3 Χαλέπα, Χανιά 73133 με την ένδειξη «ΠΜΣ Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι & Κίνδυνοι»  τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

  • Τίτλους σπουδών & αναλυτική βαθμολογία νομίμως επικυρωμένα. (Οι τίτλοι σπουδών από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας καθώς και άλλων ξένων γλωσσών
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Σύντομο κείμενο προθέσεων φοίτησης, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί να παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα καθώς και πως θεωρεί ότι θα τον βοηθήσει να επιτύχει τους επαγγελματικούς ή ακαδημαϊκούς του στόχους.

 

Χρηματοδότηση: Δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων από τους φοιτητές του Π.Μ.Σ.